Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

Nasz statut

...czyli Biblia naszego działania, tu wszystko się kończy i tu się zaczyna

 
STATUT FUNDACJI TRZEBA MARZYĆ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Trzeba Marzyć, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona z woli osób fizycznych, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2006 roku sporządzonym przed Notariuszem Katarzyną Grajewską-Bartosz za numerem repertorium A nr 14774/2006, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.
§ 5.
Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady i przedstawicielstwa lub dla realizacji tożsamych celów statutowych, łączyć się z innymi fundacjami.
§ 6.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 7.
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku – „Fundacja Trzeba Marzyć” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 8.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
§ 9.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
 
Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 10.
Celem Fundacji jest udzielanie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności poprzez:
1. SPEŁNIANIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ
2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i upośledzonym
3. Świadczenia pomocy dzieciom bezdomnym i skrzywdzonym przez los
4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ideą promowaną przez Fundację
5. Udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu, jak również ich rodzinom    i opiekunom
6. Tworzenie banku informacji o dzieciach dotkniętych śmiertelna choroba i ich bliskich
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań integracyjnych ułatwiających dzieciom i ich opiekunom przystosowanie się do życia w warunkach choroby.
2. Organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci Internetowej tych doświadczeń.
3. Organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji.
5. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za granicą - zainteresowanych i wspierających jej cele.
6. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz dzieci cierpiących na choroby zagrażające życiu.
7. Tworzenie w społeczeństwie zasad ekonomii społecznej, poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych lub pomocy w jej znalezieniu.
8. Inne działania realizujące cele statutowe.
Fundacja prowadzi działalność opisaną w punktach 1 – 8 niniejszego paragrafu w formie działalności nieodpłatnej.
§ 12.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 złotych (dwa tysiące) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia.
§ 14.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów rezydentów i nierezydentów oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych
2. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych,
3. Odsetek bankowych
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację i na jej rzecz
5. Gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji
§ 15.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§ 16.
Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.
§ 17.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
§ 18.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego świadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znaczenie przewyższa długi spadkowe.
§ 19.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej, w wysokości:
- równej 12000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie Platynową Różdżkę Fundacji
- równej 8000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie Złotą Różdżkę Fundacji
- równej 5000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie Srebrną Różdżkę Fundacji
§ 20.
Osoby fizyczne i prawne, które w sposób cykliczny pomagają Fundacji w realizacji jej celów statutowych, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji.
§ 21.
Różdżka Fundacji oraz Tytuł Przyjaciela Fundacji zostaje nadany w drodze uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 22.
Różdżka Fundacji przyznawana jest licząc od daty wpłaty lub przekazania darowizny przedmiotowej o wartości uprawniającej do otrzymania Tytułu. Informacja wraz z nazwą sponsora umieszczana jest na stronie Internetowej Fundacji.
§ 23.
Różdżka Fundacji i Tytuł Przyjaciela Fundacji mają charakter osobisty.
 
Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji
 Organy Fundacji
§ 24.
Organami Fundacji są:
- Zgromadzenie Fundatorów
- Zarząd
- Rada Fundacji
§ 25.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Zarządu oraz Rady Fundacji, nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych wypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
§ 26.
Za wyjątkiem uregulowań dotyczących likwidacji Fundacji oraz zmiany Statutu, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 27.
W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 
Zgromadzenie Fundatorów
§ 28.
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów:
- osób fizycznych
§ 29.
Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, nadając im tytuł Honorowego Fundatora, które:
1. Dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
2. Zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji
3. W inny sposób wspomagają działalność Fundacji
§ 30.
Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Fundatora uczestniczą w obradach Zgromadzenia Fundatorów bez prawa głosu. Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały może nadać Honorowemu Fundatorowi prawo głosu.
§ 31.
Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.
§ 32.
Kadencja Prezydenta Fundatorów trwa trzy lata i jest niezależna od kadencji Zarządu.
§ 33.
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
- uchwalanie zmian statutu Fundacji
- wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji
- zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy
- ustalanie kierunkowych wytyczonych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
- podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
- zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności
§ 34.
Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu, lub na wniosek 2/3 Fundatorów, zgłoszony Prezydentowi na piśmie.  W przypadku zwołania na wniosek Zarządu lub Fundatorów, Prezydent Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni.
§ 35.
Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
§ 36.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
§ 37.
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.
§ 38.
Fundator skazany prawomocnym wyrokiem sądu w procesie karnym, zostaje wykluczony z grona Zgromadzenia Fundatorów w drodze Uchwały Zgromadzenia Fundatorów. Wykluczenie takie jest obligatoryjne.
 
Rada Fundacji
§ 39.
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji
2. Rada jest ciałem kolegialnym i składa się z 3 – 10 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres trzech lat.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 41 Statutu.
4. Członkowie Rady Fundacji muszą spełniać wymogi art. 20 pkt. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. W przypadku, gdy w skład Rady Fundacji wchodzą osoby będące Fundatorami, na czas zasiadania w składzie Rady, nie mają prawa głosu, w sprawach podejmowanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 40.
1. Do Rady Fundacji należy:
- nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
- wstępowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych im przez Zarząd,
- uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu Fundacji,
- ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji, do dnia 31 marca roku następującego, po roku obrachunkowym.
- zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji
 
2. Celem wykonywania swoich funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
- żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji, we wszystkich jej dziedzinach,
- uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
- dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej
§ 41.
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§ 42.
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień.
§ 43.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§ 44.
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
§ 45.
Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również osoby o uznanym autorytecie lub szczególnie zasłużone dla działalności Fundacji.
 
Zarząd Fundacji
§ 46.
Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z trzech do pięciu członków i jest powoływany na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 47.
Członkostwo Zarządu ustępuje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
§ 48.
Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
 - złożenia rezygnacji
- podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu
- choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji
- nienależytego wypełniania funkcji członka
- istotnego naruszenia postanowień Statutu
§ 49.
Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany z grona zarządu, przez wszystkich członków.
§ 50.
Prezes spośród członków Zarządu wyznacza wiceprezesa.
§ 51.
Zarząd:
- kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
- opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji
- sporządza sprawozdania roczne z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie Fundacji w celu zatwierdzenia do 31 marca roku następującego po roku obrachunkowym
- sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji
- przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, i zapisy
- ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji
- kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej
§ 52.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.
§ 53.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 54.
Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Fundatorów.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 55.
W każdej kwestii nieuregulowanej w Statucie, Zgromadzenie Fundatorów może podjąć decyzję w drodze uchwały, większością głosów, w obecności co najmniej polowy ogólnej liczby Fundatorów.
§ 56.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją.
§ 57.
Połączenie nie może nastąpić, gdyby w jego wyniku mógł ulec zmianie cel Fundacji.
§ 58.
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały, większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Fundatorów.
§ 59.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 60.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.
§ 61.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści §5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 62.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 63.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Podpisy Fundatorów